شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کیوریتسو

آمپر متر کلمپی آنالوگ AC کیوریتسو 2608A Kyoritsu
موجود
600 V AC / 600 V DC :ولتاژ 300 A AC :جریان 10 KΩ :مقاومت...
آمپرمتر کلمپی AC/DC دیجیتال 203 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600V AC/DC :ولتاژ 40~0A / 400A AC/DC :جریان 4000~0Ω :مقاومت الکتریکی
آمپرمتر کلمپی دیجیتال 2009 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
2000A-750VTrueRMS :AC 2000A-1000V :DC 4K OHM
کلمپ آمپر متر دیجیتال 2004 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
0-200mA - 500V :AC 0-200Ma - 200V :DC
کلمپ آمپر متر دیجیتال 2056R کیوریتسو Kyoritsu
موجود
(True RMS) AC/DC 1000A AC/DC 600V AC/DC V F: 10HZ ~ 10KHZ Ω: 0 ~ 600/6K/60K/600K/6M/60M...
کلمپ آمپر متر دیجیتال 2412 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
20 ~ 0 mA ~ 500 A AC / 600 V AC 50~0 mVDC :دارای...
کلمپ آمپرمتر دیجیتال 2003A کیوریتسو Kyoritsu
موجود
2000A-750V :AC 2000A-1000V :DC 4K OHM
کلمپ متر 2040 دیجیتال کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600A AC/600V AC/DC V F10 HZ ~ 10 KHZ Ω: 0 ~ 600/6K/600K/6M/60M
کلمپ متر AC دیجیتال 200 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600V AC / DC :ولتاژ 40~0A / 400A AC :جریان 4000~0 Ω :مقاومت الکتریکی
کلمپ متر AC دیجیتال 2007A کیوریتسو Kyoritsu
موجود
 750 V AC :ولتاژ 600 A AC :جریان 4000 Ω :مقاومت الکترونیکی
کلمپ متر AC/DC دیجیتال 3288 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600 V AC / 600 V DC :ولتاژ 1000 A AC / 1000 A DC...
کلمپ متر جریان AC 2431 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
20 ~ 0mA/200mA/200A :AC جریان
کلمپ متر دیجیتال 2002PA کیوریتسو Kyoritsu
موجود
2000A-750V :AC 1000V :DC 4K OHM
آمپر متر کلمپی آنالوگ AC کیوریتسو 2608A Kyoritsu
موجود
600 V AC / 600 V DC :ولتاژ 300 A AC :جریان 10 KΩ :مقاومت...
آمپرمتر کلمپی AC/DC دیجیتال 203 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600V AC/DC :ولتاژ 40~0A / 400A AC/DC :جریان 4000~0Ω :مقاومت الکتریکی
کلمپ آمپر متر دیجیتال 2056R کیوریتسو Kyoritsu
موجود
(True RMS) AC/DC 1000A AC/DC 600V AC/DC V F: 10HZ ~ 10KHZ Ω: 0 ~ 600/6K/60K/600K/6M/60M...
کلمپ آمپر متر دیجیتال 2412 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
20 ~ 0 mA ~ 500 A AC / 600 V AC 50~0 mVDC :دارای...
کلمپ متر 2040 دیجیتال کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600A AC/600V AC/DC V F10 HZ ~ 10 KHZ Ω: 0 ~ 600/6K/600K/6M/60M
کلمپ متر AC دیجیتال 200 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600V AC / DC :ولتاژ 40~0A / 400A AC :جریان 4000~0 Ω :مقاومت الکتریکی
کلمپ متر AC دیجیتال 2007A کیوریتسو Kyoritsu
موجود
 750 V AC :ولتاژ 600 A AC :جریان 4000 Ω :مقاومت الکترونیکی
کلمپ متر AC/DC دیجیتال 3288 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600 V AC / 600 V DC :ولتاژ 1000 A AC / 1000 A DC...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من