شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ترانسفورماتور

Transformer-2MVA~7.5MVA-Celduc-Radelectric-radelectric
ترانس برق 33kVA-3kVA سلدوک celduc
موجود
2 MVA ~ 7.5 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 4 بالا ترین سطح ولتاژ:...
Transformer-1MVA~8MVA-Celduc-Radelectric
ترانس برق 6kVA سلدوک celduc
موجود
1 MVA ~ 8 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 3 بالا ترین سطح ولتاژ: 3kV...
Transformer-5MVA~10MVA-Celduc-Radelectric
ترانسفورماتور تک فاز 10kVA سلدوک celduc
موجود
5 MVA ~ 10 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 2 بالا ترین سطح ولتاژ:...
تک فاز 15kVA سلدوک celduc-radelectric
ترانسفورماتور تک فاز 15kVA سلدوک celduc
موجود
2 MVA ~ 15 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 15 بالا ترین سطح ولتاژ:...
Transformer-1MVA~26MVA-Celduc-Radelectric
ترانسفورماتور توزیع 800kVA سلدوک celduc
موجود
1 MVA ~ 26 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 2 بالا ترین سطح ولتاژ:...
Transformer-2MVA~7.5MVA-Celduc-Radelectric-radelectric
ترانسفورماتور توزیع برق ۲۰kVA سلدوک celduc
موجود
10 MVA ~ 17 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 1 بالا ترین سطح ولتاژ: 5kV ~ 33kV پایین...
Transformer-100kVA~5MVA-Celduc-Radelectric
ترانسفورماتور توزیع روغنی 63kVA سلدوک celduc
موجود
100kVA ~ 5 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 2 بالا ترین سطح ولتاژ: 400V...
Transformer-100kVA~5MVA-Celduc-Radelectric
ترانسفورماتور کم تلفات 230kVA سلدوک Celduc
موجود
100kVA ~ 3150kVA :(VA)توان تعداد خروجی ثانویه: 1 بالا ترین سطح ولتاژ: 230V ~ 63kV...
Transformer-100kVA~5MVA-Celduc-Radelectric
ترانسفورماتور کم تلفات 400kVA سلدوک celduc
موجود
3150kVA ~ 5 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 1 بالا ترین سطح ولتاژ: 400V ~ 63kV...
Transformer-1MVA~32MVA-Celduc-Radelectric
ترانسفورماتور کم تلفات 5kVA سلدوک celduc
موجود
1 MVA ~ 32 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 1 بالا ترین سطح ولتاژ:...
ترانس برق 33kVA-3kVA سلدوک celduc
موجود
2 MVA ~ 7.5 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 4 بالا ترین سطح ولتاژ:...
ترانس برق 6kVA سلدوک celduc
موجود
1 MVA ~ 8 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 3 بالا ترین سطح ولتاژ: 3kV...
ترانسفورماتور تک فاز 10kVA سلدوک celduc
موجود
5 MVA ~ 10 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 2 بالا ترین سطح ولتاژ:...
ترانسفورماتور تک فاز 15kVA سلدوک celduc
موجود
2 MVA ~ 15 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 15 بالا ترین سطح ولتاژ:...
ترانسفورماتور توزیع 800kVA سلدوک celduc
موجود
1 MVA ~ 26 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 2 بالا ترین سطح ولتاژ:...
ترانسفورماتور توزیع برق ۲۰kVA سلدوک celduc
موجود
10 MVA ~ 17 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 1 بالا ترین سطح ولتاژ: 5kV ~ 33kV پایین...
ترانسفورماتور توزیع روغنی 63kVA سلدوک celduc
موجود
100kVA ~ 5 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 2 بالا ترین سطح ولتاژ: 400V...
ترانسفورماتور کم تلفات 230kVA سلدوک Celduc
موجود
100kVA ~ 3150kVA :(VA)توان تعداد خروجی ثانویه: 1 بالا ترین سطح ولتاژ: 230V ~ 63kV...
ترانسفورماتور کم تلفات 400kVA سلدوک celduc
موجود
3150kVA ~ 5 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 1 بالا ترین سطح ولتاژ: 400V ~ 63kV...
ترانسفورماتور کم تلفات 5kVA سلدوک celduc
موجود
1 MVA ~ 32 MVA :(VA) توان تعداد خروجی ثانویه: 1 بالا ترین سطح ولتاژ:...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من