شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

جاذغالی صنعتی

جاذغالی دو بازو بلند 25*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): سقفی  -- :(mm) سایز قطر شفت  70 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی 32*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): سقفی  -- :(mm) سایز قطر شفت  84 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 10*5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  40 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 10*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  50 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 16*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  70 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 16*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  50 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 16*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  63 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 20*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  64 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  70 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 25*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  87 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 25*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  86 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 32*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  18 :(mm) سایز پیچ  94 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 8*4 راد الکتریک Rad Electric
موجود
4x8 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  40 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی کوتاه 10*5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  35 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی کوتاه 10*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  44 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی کوتاه 16*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  62 :(mm) طول...
جاذغالی دو بازو بلند 25*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): سقفی  -- :(mm) سایز قطر شفت  70 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی 32*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): سقفی  -- :(mm) سایز قطر شفت  84 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 10*5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  40 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 10*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  50 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 16*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  70 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 16*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  50 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 16*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  63 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 20*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  64 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  70 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 25*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  87 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 25*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  16 :(mm) سایز پیچ  86 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 32*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  18 :(mm) سایز پیچ  94 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی بلند 8*4 راد الکتریک Rad Electric
موجود
4x8 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  40 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی کوتاه 10*5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  35 :(mm) طول...
جاذغالی صنعتی کوتاه 10*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه سقفی  10 :(mm) سایز پیچ  44 :(mm) طول...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من