شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ترموسوئیچ قابلمه ای

ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ قابلمه ای 100 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 100 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 110 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ قابلمه ای 110 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ قابلمه ای 140 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 140 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 175 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ قابلمه ای 175 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ قابلمه ای 200 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 200 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 250 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ قابلمه ای 250 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 40 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 40 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 50 درجه نرمالی اوپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 50°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 50 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 50°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 100 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 100 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 110 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 110 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 140 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 140 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 175 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 175 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 200 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 200 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 250 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 250 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 40 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 40 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
ترموسوئیچ قابلمه ای 50 درجه نرمالی اوپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 50°C نوع ترموسوئیچ: قابلمه ای (سنسور حرارتی کف خواب)
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من