شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ترموسوئیچ سیم دار

ترموسوئیچ سیم دار 100 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 100 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 12 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 12 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 120 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 120 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 140 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 140 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 150 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 150 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 200 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 250 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 250 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 40 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 40 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 60 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 60°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 100 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 100 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 12 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 12 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 120 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 120 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 140 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 140 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 150 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 150 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 200 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 250 درجه نرمالی اُپن ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 250 درجه نرمالی کلوز ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 40 درجه close ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
ترموسوئیچ سیم دار 40 درجه open ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: ترموسوئیچ کتابی (سنسور حرارتی سیم دار)
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من