شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

جاذغالی دو بازو

جا ذغالی تک خانه (پایه زغال تکی) پایه فنری با سایز زغال 12.5×25 مگا Mega آلمان
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): تکی  67 :(mm) طول بازو
جاذغالی تک بازو 40*20 راد الکتریک Rad Electric
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): تک پایه  32 :(mm) سایز قطر شفت  140 :(mm)...
جاذغالی تک بازو بلند 10*5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  40...
جاذغالی تک بازو بلند 10*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  50...
جاذغالی تک بازو بلند 16*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x16 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  50...
جاذغالی تک بازو بلند 16*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): پایه استاندارد  16 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 20*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): کوتاه &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  64...
جاذغالی تک بازو بلند 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): پایه استاندارد  16 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 25*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  78...
جاذغالی تک بازو بلند 25*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): دو فنره &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 32*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp18 :(mm) سایز قطر شفت  94...
جاذغالی تک بازو بلند 32*16 راد الکتریک Rad Electric
موجود
16x32 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): پایه استاندارد  20 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 40*20 راد الکتریک Rad Electric
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): پایه بلند  25 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 8*4 راد الکتریک Rad Electric
موجود
4x8 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  40...
جاذغالی تک بازو کوتاه 10*5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): کوتاه &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  35...
جاذغالی تک بازو کوتاه 10*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): کوتاه &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  44...
جا ذغالی تک خانه (پایه زغال تکی) پایه فنری با سایز زغال 12.5×25 مگا Mega آلمان
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): تکی  67 :(mm) طول بازو
جاذغالی تک بازو 40*20 راد الکتریک Rad Electric
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): تک پایه  32 :(mm) سایز قطر شفت  140 :(mm)...
جاذغالی تک بازو بلند 10*5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  40...
جاذغالی تک بازو بلند 10*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  50...
جاذغالی تک بازو بلند 16*6.3 راد الکتریک Rad Electric
موجود
6.3x16 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  50...
جاذغالی تک بازو بلند 16*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): پایه استاندارد  16 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 20*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): کوتاه &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  64...
جاذغالی تک بازو بلند 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): پایه استاندارد  16 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 25*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  78...
جاذغالی تک بازو بلند 25*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): دو فنره &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 32*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp18 :(mm) سایز قطر شفت  94...
جاذغالی تک بازو بلند 32*16 راد الکتریک Rad Electric
موجود
16x32 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): پایه استاندارد  20 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 40*20 راد الکتریک Rad Electric
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): پایه بلند  25 :(mm) سایز قطر شفت...
جاذغالی تک بازو بلند 8*4 راد الکتریک Rad Electric
موجود
4x8 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  40...
جاذغالی تک بازو کوتاه 10*5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): کوتاه &nbsp10 :(mm) سایز قطر شفت  35...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من