شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ترموسوئیچ پیچی

ترموسوئیچ پیچی 100 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچ دار
ترموسوئیچ پیچی 100 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 110 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 110 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچ دار
ترموسوئیچ پیچی 12 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 12 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 120 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 120 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 140 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 140 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 150 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 150 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 175 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 175 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 200 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 200 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 100 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 100 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 110 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 110 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 12 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 12 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 120 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 120 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 140 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 140 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 150 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 150 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 175 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 175 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
ترموسوئیچ پیچی 200 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ:  پیچ دار (سنسور حرارتی هیتسینک)
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من