شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

سیم لحیم / سیم قلع

سيم قلع 100 گرمی 0.5mm استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامتا(mm)ا: 0.5 وزنا(g)ا: 100 روغن لحیم : 2.5%
سيم قلع سرب دار 0.5 میلی متر 500 گرمی استانول آلمان Stannol
موجود
نام کالا: Sn63Pb37 ضخامت (اmmا)ا: 0.5 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم : 2.5% سيم قلع 543014
سيم لحیم 0.4 میل 250G استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 0.4 وزنا(g)ا: 250 روغن لحیم: 2.5%
سيم لحیم 0.5 میل 500 گرمی استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 500 وزنا(g)ا: 250 روغن لحیم : 2.5%
سيم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرمی استانول آلمان Stannol
موجود
نام کالا: 543049 ضخامتا(mm)ا: 0.8 وزنا(g)ا: 100 روغن لحیم : 2.5%
سيم لحیم 100 گرمی 0.3mm ولر آلمان Weller
موجود
ضخامت 100gr - 0.3mm - فلاکس 3.5%
سيم لحیم 250 گرمی 0.8mm ولر آلمان Weller
موجود
سيم قلع 250gr - 0.8mm - فلاكس 3.5%
سيم لحیم 500 گرمی 0.5mm استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا : Sn60Pb40 ضخامتا(mm)ا: 0.5 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم : 2.5%
سيم لحیم 500 گرمی 0.5mm ولر آلمان Weller
موجود
به ضخامت mmا0.5 - 500gr - فلاكس 3.5%
سیم قلع 0.7 میل آلمانی 500 گرمی استانول Stannol
موجود
کد کالا: Sn62Pb36Ag2 ضخامتا(mm)ا: 0.7 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم : 2.5%
سيم قلع 543066-soldering-paste
سیم قلع استانول 100 گرمی 0.4mm آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 0.4 وزنا(g)ا: 100 روغن لحیم : 2.5%
سیم قلع سرب دار 1 میلی متر 100G استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامتا(mm)ا: 1 وزنا(g)ا: 100 روغن لحیم : 2.5%
سیم قلع سرب دار 500 گرمی 0.7mm استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn60Pb40 ضخامتا(mm)ا: 0.7 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم : 2.5%
سیم قلع نقره دار 0.5 میلی متر 100G ولر آلمان Weller
موجود
ضخامت 100gr - 0.5mm - فلاكس 3.5
سیم لحیم 0.3 میلیمتر 250G استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 0.3 وزنا(g)ا: 250 روغن لحیم: 2.5%
سیم لحیم 0.4 میل 500 گرمی استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 0.4 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم: 2.5%
سيم قلع 100 گرمی 0.5mm استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامتا(mm)ا: 0.5 وزنا(g)ا: 100 روغن لحیم : 2.5%
سيم قلع سرب دار 0.5 میلی متر 500 گرمی استانول آلمان Stannol
موجود
نام کالا: Sn63Pb37 ضخامت (اmmا)ا: 0.5 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم : 2.5% سيم قلع 543014
سيم لحیم 0.4 میل 250G استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 0.4 وزنا(g)ا: 250 روغن لحیم: 2.5%
سيم لحیم 0.5 میل 500 گرمی استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 500 وزنا(g)ا: 250 روغن لحیم : 2.5%
سيم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرمی استانول آلمان Stannol
موجود
نام کالا: 543049 ضخامتا(mm)ا: 0.8 وزنا(g)ا: 100 روغن لحیم : 2.5%
سيم لحیم 100 گرمی 0.3mm ولر آلمان Weller
موجود
ضخامت 100gr - 0.3mm - فلاکس 3.5%
سيم لحیم 250 گرمی 0.8mm ولر آلمان Weller
موجود
سيم قلع 250gr - 0.8mm - فلاكس 3.5%
سيم لحیم 500 گرمی 0.5mm استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا : Sn60Pb40 ضخامتا(mm)ا: 0.5 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم : 2.5%
سيم لحیم 500 گرمی 0.5mm ولر آلمان Weller
موجود
به ضخامت mmا0.5 - 500gr - فلاكس 3.5%
سیم قلع 0.7 میل آلمانی 500 گرمی استانول Stannol
موجود
کد کالا: Sn62Pb36Ag2 ضخامتا(mm)ا: 0.7 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم : 2.5%
سیم قلع استانول 100 گرمی 0.4mm آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 0.4 وزنا(g)ا: 100 روغن لحیم : 2.5%
سیم قلع سرب دار 1 میلی متر 100G استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامتا(mm)ا: 1 وزنا(g)ا: 100 روغن لحیم : 2.5%
سیم قلع سرب دار 500 گرمی 0.7mm استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn60Pb40 ضخامتا(mm)ا: 0.7 وزنا(g)ا: 500 روغن لحیم : 2.5%
سیم لحیم 0.3 میلیمتر 250G استانول آلمان Stannol
موجود
کد کالا: Sn63Pb37 ضخامت (mm)ا: 0.3 وزنا(g)ا: 250 روغن لحیم: 2.5%
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من