شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

تست گیج فشار

تست گیج فشار دیجیتال ADT681-DP 1K ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 1 inH2O / 2.5 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 100K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 100psi / 7 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 300K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 300psi / 20 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 30K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges رنج اندازه گیری: 30000psi / 2000 bar قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 500K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges  500psi / 35 bar رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 50K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 50psi / 3.5bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار گاز...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-DP 10k ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 10 inH2O / 25 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-DP 20k ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 20 inH2O / 50 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-DP 2k ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 2 inH2O / 5 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-DP 30k ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 30 inH2O / 100 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-GP 10k ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 10psi / 0.7 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-GP 5k ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 5psi / 0.35 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
گیج فشار دیجیتال ADT681-DP 5K ادیتل Additel
موجود
 Differential Digital Pressure 5 inH2O / 10 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 15k ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 15psi / 1 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 1K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges رنج اندازه گیری: 100psi / 70 bar قابلیت اندازه گیری فشار...
گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 30K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 30 Psi / 2 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-DP 1K ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 1 inH2O / 2.5 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 100K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 100psi / 7 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 300K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 300psi / 20 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 30K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges رنج اندازه گیری: 30000psi / 2000 bar قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 500K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges  500psi / 35 bar رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
تست گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 50K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 50psi / 3.5bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار گاز...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-DP 10k ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 10 inH2O / 25 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-DP 20k ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 20 inH2O / 50 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-DP 2k ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 2 inH2O / 5 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-DP 30k ادیتل Additel
موجود
Differential Digital Pressure 30 inH2O / 100 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-GP 10k ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 10psi / 0.7 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
دستگاه تست گیج فشار دیجیتالی ADT681-GP 5k ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 5psi / 0.35 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
گیج فشار دیجیتال ADT681-DP 5K ادیتل Additel
موجود
 Differential Digital Pressure 5 inH2O / 10 mbar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 15k ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges 15psi / 1 bar :رنج اندازه گیری قابلیت اندازه گیری فشار...
گیج فشار دیجیتال ADT681-GP 1K ادیتل Additel
موجود
Digital Pressure Test Gauges رنج اندازه گیری: 100psi / 70 bar قابلیت اندازه گیری فشار...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من