شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

منبع تغذیه DC دوبل

Dual-DC-GPS-3306D-GPS.001-Radelectric
منبع تغذيه DC دوبل تراکینگ روميزی GPS-3306D
موجود
2 x 0~30V/0~6A خروجي همچنين خروجي سوم ثابت 5V/3A داراي تراكينگ سري و موازي داراي...
Dual-DC-GPS-3306D-GPS.001-Radelectric
منبع تغذيه DC دوبل ديجيتالی روميزی GPS-3603D
موجود
2x0 ~ 60V / 0~3 A خروجي همچنين خروجي سوم  ثابت 5V/3A داراي تراكينگ سري...
Dual-DC-Power-Supply-MP-3005D-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل 30 ولت 5 آمپر MP-3005D مگاتک
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 5 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
Dual-DC-Power-Supply-GPR-3060D-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل 30 ولت 6 آمپر GPR-3060D گودویل
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 6 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
منبع تغذیه DC دوبل LG-30V-10A-D گلداستار
موجود
LG-30V-10A-D :(Type) مدل 300 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 10 ~ 0 220 AC :ورودی (V)...
Dual-DC-Power-Supply-GPS-2303-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ GPS-2303 گودویل
موجود
دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال
Dual-DC-Power-Supply-GPS-3303-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ GPS-3303 GW instek
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ LG-30V-5A-D گلداستار
موجود
LG-30V-5A-D :(Type) مدل 150 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 5 ~ 0 220 AC :ورودی...
Dual-DC-Power-Supply-MP-3003-GWinstek-001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ MP-3003D مگاتک
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
Dual-DC-Power-Supply-MPS-3010L-2-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ MPS-3010L-2 ماتریکس
موجود
دوبل تراکینگ 30 ولت 10 آمپر دیجیتال محافظت شده در برابر اتصال کوتاه
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ دیجیتالی MPS-6005L-2 ماتریکس
موجود
دوبل تراکینگ 60 ولت 5 آمپر دیجیتال محافظت شده در برابر اتصال کوتاه
Dual-DC-Power-Supply-GPC-6030D-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ متغیر GPC-6030D گودویل
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 60 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
منبع تغذیه DC دوبل دیجیتالی LG-30V-15A-D گلداستار
موجود
مدل (LG-30V-15A-D :(Type 450 :(kVA) توان جریان (A) خروجی: 15 ~ 0 220 AC :ورودی...
Dual-DC-Power-Supply-MP-3003-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل دیجیتالی MP-3003 مگاتک
موجود
30 وات 3 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
Dual-DC-Power-Supply-MP-3005-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل دیجیتالی MP-3005 مگاتک
موجود
30 وات 5 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
منبع تغذیه DC دوبل متغیر LG-5003D گلداستار
موجود
سه کاناله 50 ولت 3 آمپر دیجیتال  خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر محافظت شده...
منبع تغذيه DC دوبل تراکینگ روميزی GPS-3306D
موجود
2 x 0~30V/0~6A خروجي همچنين خروجي سوم ثابت 5V/3A داراي تراكينگ سري و موازي داراي...
منبع تغذيه DC دوبل ديجيتالی روميزی GPS-3603D
موجود
2x0 ~ 60V / 0~3 A خروجي همچنين خروجي سوم  ثابت 5V/3A داراي تراكينگ سري...
منبع تغذیه DC دوبل 30 ولت 5 آمپر MP-3005D مگاتک
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 5 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
منبع تغذیه DC دوبل 30 ولت 6 آمپر GPR-3060D گودویل
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 6 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
منبع تغذیه DC دوبل LG-30V-10A-D گلداستار
موجود
LG-30V-10A-D :(Type) مدل 300 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 10 ~ 0 220 AC :ورودی (V)...
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ GPS-2303 گودویل
موجود
دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ GPS-3303 GW instek
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ LG-30V-5A-D گلداستار
موجود
LG-30V-5A-D :(Type) مدل 150 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 5 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ MP-3003D مگاتک
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ MPS-3010L-2 ماتریکس
موجود
دوبل تراکینگ 30 ولت 10 آمپر دیجیتال محافظت شده در برابر اتصال کوتاه
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ دیجیتالی MPS-6005L-2 ماتریکس
موجود
دوبل تراکینگ 60 ولت 5 آمپر دیجیتال محافظت شده در برابر اتصال کوتاه
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ متغیر GPC-6030D گودویل
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 60 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
منبع تغذیه DC دوبل دیجیتالی LG-30V-15A-D گلداستار
موجود
مدل (LG-30V-15A-D :(Type 450 :(kVA) توان جریان (A) خروجی: 15 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه DC دوبل دیجیتالی MP-3003 مگاتک
موجود
30 وات 3 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
منبع تغذیه DC دوبل دیجیتالی MP-3005 مگاتک
موجود
30 وات 5 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من