شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

جعبه خازن / جعبه سلف

جعبه خازن CM5-N کروپیکو CROPICO
موجود
جعبه خازن مدل CM5-N دارای 5 decade با رنج 100PF-10uF
جعبه خازن LG-CB گلداستار Goldstar
موجود
6 رنجی دهدهی پرتابل از 10 پیکوفاراد تا 10 میکرو فاراد قابل حمل با کیف...
جعبه خازن MT-CB گلداستار Goldstar
موجود
6 رنجی دهدهی پرتابل از 10 پیکو فاراد تا 10 میکرو فاراد قابل حمل با...
401021
جعبه خازن آزمایشگاهی 380405 اکستچ Extech
موجود
Capacitance Decade Box رنج خازن: uFا11.111 ~ 100pF قابلیت تغییرات دلخواه مقادیر خازن امکان افزایش...
جعبه خازن آزمایشگاهی CDB-05 جی پی اس GPS
موجود
دارای پنج decade با رنج 0.1nF ~ 10MicroF با دقت 2% Heavy duty
جعبه سلف LG-IB گلداستار Goldstar
موجود
5 رنجی دهدهی پرتابل از 1 میکرو هانری تا 10 میلی هانری قابل حمل با...
جعبه سلف MT-IB مگاتک Megatek
موجود
5 رنجی دهدهی پرتابل از 1 میکرو هانری تا 10 میلی هانری قابل حمل با...
جعبه مقاومت LG-RB گلداستار Goldstar
موجود
6 رنجی دهدهی پرتابل از 1 اهم تا 100 کیلو اهم قابل حمل با کیف...
401021
جعبه مقاومت آزمایشگاهی 380400 اکستچ Extech
موجود
Resistance Decade Box رنج مقاومت: Ωا110 ~ 1 ابلیت تغییرات دلخواه مقادیر مقاومت امکان افزایش...
جعبه خازن CM5-N کروپیکو CROPICO
موجود
جعبه خازن مدل CM5-N دارای 5 decade با رنج 100PF-10uF
جعبه خازن LG-CB گلداستار Goldstar
موجود
6 رنجی دهدهی پرتابل از 10 پیکوفاراد تا 10 میکرو فاراد قابل حمل با کیف...
جعبه خازن MT-CB گلداستار Goldstar
موجود
6 رنجی دهدهی پرتابل از 10 پیکو فاراد تا 10 میکرو فاراد قابل حمل با...
جعبه خازن آزمایشگاهی 380405 اکستچ Extech
موجود
Capacitance Decade Box رنج خازن: uFا11.111 ~ 100pF قابلیت تغییرات دلخواه مقادیر خازن امکان افزایش...
جعبه خازن آزمایشگاهی CDB-05 جی پی اس GPS
موجود
دارای پنج decade با رنج 0.1nF ~ 10MicroF با دقت 2% Heavy duty
جعبه سلف LG-IB گلداستار Goldstar
موجود
5 رنجی دهدهی پرتابل از 1 میکرو هانری تا 10 میلی هانری قابل حمل با...
جعبه سلف MT-IB مگاتک Megatek
موجود
5 رنجی دهدهی پرتابل از 1 میکرو هانری تا 10 میلی هانری قابل حمل با...
جعبه مقاومت LG-RB گلداستار Goldstar
موجود
6 رنجی دهدهی پرتابل از 1 اهم تا 100 کیلو اهم قابل حمل با کیف...
جعبه مقاومت آزمایشگاهی 380400 اکستچ Extech
موجود
Resistance Decade Box رنج مقاومت: Ωا110 ~ 1 ابلیت تغییرات دلخواه مقادیر مقاومت امکان افزایش...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من