شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

سوئیچ قطع سریع

سوئیچ استپ قارچی ED80 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED80 :(Type) مدل  80:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
سوئیچ قطع اضطراری پیچ خور ED252
سوئیچ قطع اضطراری ED1200 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED1200 :(Type) مدل  1200:(A) حداکثر جریان 60 :(V) ولتاژ  152*76*50 :(cm) ابعاد دستگاه ...
سوئیچ قطع اضطراری ED252 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED252 :(Type) مدل  250:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 96 :(V) ولتاژ  62*45*63...
سوئیچ قطع سریع AFS 300 اندرسون Anderson
موجود
تک پل قابل اتصال به سوکت 80 آمپر ساخته شده بر اساس استاندارد DIN 43589...
سوئیچ قطع سریع ED125 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED125 :(Type) مدل  125:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  50*43*50...
سوئیچ قطع سریع ED1800 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED1800 :(Type) مدل  1800:(A) حداکثر جریان 2*N.O :نوع کنتاکت 60 :(V) ولتاژ  188*102*50...
سوئیچ قطع سریع ED300 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED300 :(Type) مدل  300:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
سوئیچ قطع سریع ED402 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED402 :(Type) مدل  400:(A) حداکثر جریان 2*N.O :نوع کنتاکت 96 :(V) ولتاژ  125*62*62...
کلید استپ قارچی ED250 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED250 :(Type) مدل  250:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
کلید قارچی اضطراری ED150 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED150 :(Type) مدل  150:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  50*43*51...
کلید قطع اضطراری AFS 301 اندرسون Anderson
موجود
مدل AFS 301 با استفاده از آهنربای دائمی قابل اتصال به سوکت 80 آمپر ساخته...
سوئیچ استپ قارچی ED80 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED80 :(Type) مدل  80:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
سوئیچ قطع اضطراری ED1200 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED1200 :(Type) مدل  1200:(A) حداکثر جریان 60 :(V) ولتاژ  152*76*50 :(cm) ابعاد دستگاه ...
سوئیچ قطع اضطراری ED252 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED252 :(Type) مدل  250:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 96 :(V) ولتاژ  62*45*63...
سوئیچ قطع سریع AFS 300 اندرسون Anderson
موجود
تک پل قابل اتصال به سوکت 80 آمپر ساخته شده بر اساس استاندارد DIN 43589...
سوئیچ قطع سریع ED125 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED125 :(Type) مدل  125:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  50*43*50...
سوئیچ قطع سریع ED1800 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED1800 :(Type) مدل  1800:(A) حداکثر جریان 2*N.O :نوع کنتاکت 60 :(V) ولتاژ  188*102*50...
سوئیچ قطع سریع ED300 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED300 :(Type) مدل  300:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
سوئیچ قطع سریع ED402 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED402 :(Type) مدل  400:(A) حداکثر جریان 2*N.O :نوع کنتاکت 96 :(V) ولتاژ  125*62*62...
کلید استپ قارچی ED250 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED250 :(Type) مدل  250:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
کلید قارچی اضطراری ED150 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED150 :(Type) مدل  150:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  50*43*51...
کلید قطع اضطراری AFS 301 اندرسون Anderson
موجود
مدل AFS 301 با استفاده از آهنربای دائمی قابل اتصال به سوکت 80 آمپر ساخته...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من