شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

جا ذغالی

جا ذغالی تک خانه (پایه زغال تکی) پایه فنری با سایز زغال 12.5×25 مگا Mega آلمان
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): تکی  67 :(mm) طول بازو
جاذغالی انبری 16*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): تک فنره  13 :(mm) سایز قطر شفت  58 :(mm)...
جاذغالی انبری 25*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه بلند  16 :(mm) سایز قطر شفت  75 :(mm)...
جاذغالی انبری 40*16 راد الکتریک Rad Electric
موجود
16x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): استاندارد  20 :(mm) سایز قطر شفت  126 :(mm) طول...
جاذغالی انبری 40*20 راد الکتریک Rad Electric
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): دو پایه  25 :(mm) سایز قطر شفت  140 :(mm)...
جاذغالی انبری بلند 16*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  70...
جاذغالی انبری بلند 16*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه معمولی  16 :(mm) سایز قطر شفت  63 :(mm)...
جاذغالی انبری بلند 20*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  75...
جاذغالی انبری بلند 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): معمولی  16 :(mm) سایز قطر شفت  63 :(mm) طول...
جاذغالی انبری بلند 25*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): تک فنره  19 :(mm) سایز قطر شفت  67 :(mm)...
جاذغالی انبری بلند 32*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): بلند  18 :(mm) سایز قطر شفت  94 :(mm) طول...
جاذغالی انبری بلند 32*16 راد الکتریک Rad Electric
موجود
16x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): معمولی  20 :(mm) سایز قطر شفت  108 :(mm) طول...
جاذغالی انبری تک پایه 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp13 :(mm) سایز قطر شفت  70...
جاذغالی انبری تک پایه بلند 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  70...
جاذغالی انبری صنعتی 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): سقفی &nbsp-- :(mm) سایز قطر شفت  63...
جاذغالی انبری کوتاه 16*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): کوتاه &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  62...
جا ذغالی تک خانه (پایه زغال تکی) پایه فنری با سایز زغال 12.5×25 مگا Mega آلمان
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): تکی  67 :(mm) طول بازو
جاذغالی انبری 16*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): تک فنره  13 :(mm) سایز قطر شفت  58 :(mm)...
جاذغالی انبری 25*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه بلند  16 :(mm) سایز قطر شفت  75 :(mm)...
جاذغالی انبری 40*16 راد الکتریک Rad Electric
موجود
16x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): استاندارد  20 :(mm) سایز قطر شفت  126 :(mm) طول...
جاذغالی انبری 40*20 راد الکتریک Rad Electric
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): دو پایه  25 :(mm) سایز قطر شفت  140 :(mm)...
جاذغالی انبری بلند 16*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  70...
جاذغالی انبری بلند 16*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): پایه معمولی  16 :(mm) سایز قطر شفت  63 :(mm)...
جاذغالی انبری بلند 20*10 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  75...
جاذغالی انبری بلند 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): معمولی  16 :(mm) سایز قطر شفت  63 :(mm) طول...
جاذغالی انبری بلند 25*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): تک فنره  19 :(mm) سایز قطر شفت  67 :(mm)...
جاذغالی انبری بلند 32*12.5 راد الکتریک Rad Electric
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): بلند  18 :(mm) سایز قطر شفت  94 :(mm) طول...
جاذغالی انبری بلند 32*16 راد الکتریک Rad Electric
موجود
16x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): معمولی  20 :(mm) سایز قطر شفت  108 :(mm) طول...
جاذغالی انبری تک پایه 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp13 :(mm) سایز قطر شفت  70...
جاذغالی انبری تک پایه بلند 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): بلند &nbsp16 :(mm) سایز قطر شفت  70...
جاذغالی انبری صنعتی 20*8 راد الکتریک Rad Electric
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال جا ذغالی مدل (Type): سقفی &nbsp-- :(mm) سایز قطر شفت  63...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من