شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ترموسوئیچ دو کنتاکت

ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 100 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 12 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 40 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 50 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 50°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 60 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 60°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 62 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 62°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 67 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 67°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 74 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 74°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 80 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 80°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 85 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 85°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 90 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 90°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 95 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 95°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت بسته 100 درجه NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت بسته 110 درجه NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت بسته 12 درجه NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت بسته 40 درجه NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 100 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 12 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 40 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 40°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 50 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 50°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 60 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 60°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 62 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 62°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 67 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 67°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 74 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 74°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 80 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 80°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 85 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 85°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 90 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 90°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت باز 95 درجه NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 95°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت بسته 100 درجه NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت بسته 110 درجه NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
ترموسوئیچ دو کنتاکت بسته 12 درجه NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: دو کنتاکت (سنسور حرارتی دو حالته)
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من