شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ترموسوئیچ ریست دار

ترموسوئیچ ریست دار-سنسور حرارتی فیوز دار
ترموسوئیچ ریست دار 100 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 100 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار) یک کنتاکت بسته NC
ترموسوئیچ ریست دار 110 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 110 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 12 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 120 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 120 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 140 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 140 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 150 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 150 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 175 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 175 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 200 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 200 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 250 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 250°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 100 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 100 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 100°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار) یک کنتاکت بسته NC
ترموسوئیچ ریست دار 110 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 110 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 110°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 12 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 12°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 120 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 120 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 120°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 140 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 140 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 140°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 150 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 150 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 150°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 175 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 175 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 175°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 200 درجه کنتاکت باز NO ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
ترموسوئیچ ریست دار 200 درجه کنتاکت بسته NC ان جی تی ژاپن NGT Japan
موجود
درجه حرارت: 200°C نوع ترموسوئیچ: ریست دار (سنسور حرارتی فیوز دار)
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من