شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ایسکرا

سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE100 :(Type) مدل 100 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 8.7×6.8×2.3 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 160A آمپر با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
PPC160 :(Type) مدل 160 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 9.1×7.1×2.6 :(cm)ابعاد 320 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 200A با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE200 :(Type) مدل 200 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 10.9×8.3×30 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 320A با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE320 :(Type) مدل 320 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 11.2×9.7×3.4 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 100A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE100 :(Type) مدل 100 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 8.7×6.8×2.3 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 160A آمپر با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
PPC160 :(Type) مدل 160 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 9.1×7.1×2.6 :(cm)ابعاد 320 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 200A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE200 :(Type) مدل 200 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 10.9×8.3×30 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 320A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE320 :(Type) مدل 320 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 11.2×9.7×3.4 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE100 :(Type) مدل 100 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 8.7×6.8×2.3 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 160A آمپر با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
PPC160 :(Type) مدل 160 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 9.1×7.1×2.6 :(cm)ابعاد 320 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 200A با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE200 :(Type) مدل 200 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 10.9×8.3×30 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 320A با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE320 :(Type) مدل 320 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 11.2×9.7×3.4 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 100A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE100 :(Type) مدل 100 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 8.7×6.8×2.3 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 160A آمپر با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
PPC160 :(Type) مدل 160 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 9.1×7.1×2.6 :(cm)ابعاد 320 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 200A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE200 :(Type) مدل 200 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 10.9×8.3×30 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 320A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
موجود
WCEE320 :(Type) مدل 320 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 11.2×9.7×3.4 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من