شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

هامگ

اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار هامگ Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری  GS/sا4...
اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار هامگ Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری 4GS/s...
اسیلوسکوپ 400 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال هامگ Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 400 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری GS/sا4...
اسیلوسکوپ 500 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار هامگ Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 500 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری  GS/sا4...
اسیلوسکوپ حافظه دار دیجیتال هامگ 15۰ مگاهرتز 4 کانال Hameg
موجود
150 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s حافظه...
اسیلوسکوپ دیجیتال 200MHZ چهار کاناله هامگ Hamg
موجود
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری GS/sا2...
اسیلوسکوپ دیجیتال 4۰۰MHz هامگ 2 کاناله Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 400 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری Sا/...
اسیلوسکوپ دیجیتال 5۰۰MHz هامگ 4 کاناله Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 500 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری  GS/sا4...
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ HM-400 هامگ دو کاناله 40 مگاهرتز
موجود
40 مگاهرتز 2 کاناله Autoset تست قطعات نیمه هادی 2 عدد پروب 6 حافظه پنل...
اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار 2 کاناله 150MHz هامگ
موجود
150 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s لاجیک...
اسیلوسکوپ دیجیتال دو کاناله 200MHz هامگ Hamg
موجود
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s...
اسیلوسکوپ دیجیتال هامگ 1۰۰ مگاهرتز 2 کانال Hameg
موجود
100 مگاهرتز دیجیتال حافظه دار 2 کاناله 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s لاجیک...
اسیلوسکوپ دیجیتال هامگ 1۰۰ مگاهرتز 4 کانال Hameg
موجود
100 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s لاجیک...
اسیلوسکوپ رومیزی حافظه دار 70 مگاهرتز 4 کاناله هامگ Hameg
موجود
70 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s لاجیک...
اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار هامگ Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری  GS/sا4...
اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار هامگ Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری 4GS/s...
اسیلوسکوپ 400 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال هامگ Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 400 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری GS/sا4...
اسیلوسکوپ 500 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار هامگ Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 500 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری  GS/sا4...
اسیلوسکوپ حافظه دار دیجیتال هامگ 15۰ مگاهرتز 4 کانال Hameg
موجود
150 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s حافظه...
اسیلوسکوپ دیجیتال 200MHZ چهار کاناله هامگ Hamg
موجود
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری GS/sا2...
اسیلوسکوپ دیجیتال 4۰۰MHz هامگ 2 کاناله Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 400 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری Sا/...
اسیلوسکوپ دیجیتال 5۰۰MHz هامگ 4 کاناله Hameg
موجود
اسیلوسکوپ 500 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری  GS/sا4...
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ HM-400 هامگ دو کاناله 40 مگاهرتز
موجود
40 مگاهرتز 2 کاناله Autoset تست قطعات نیمه هادی 2 عدد پروب 6 حافظه پنل...
اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار 2 کاناله 150MHz هامگ
موجود
150 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s لاجیک...
اسیلوسکوپ دیجیتال دو کاناله 200MHz هامگ Hamg
موجود
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s...
اسیلوسکوپ دیجیتال هامگ 1۰۰ مگاهرتز 2 کانال Hameg
موجود
100 مگاهرتز دیجیتال حافظه دار 2 کاناله 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s لاجیک...
اسیلوسکوپ دیجیتال هامگ 1۰۰ مگاهرتز 4 کانال Hameg
موجود
100 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s لاجیک...
اسیلوسکوپ رومیزی حافظه دار 70 مگاهرتز 4 کاناله هامگ Hameg
موجود
70 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 2GS/s لاجیک...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من