شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اکستچ

آهنربا سنج 480836 اکستچ Extech
موجود
RF EMF Strength Meter مناسب جهت استفاده: ایستگاه های ماکروویو , ایستگاه تلفن همراه .......
آهنربا سنج 480846 اکستچ Extech
موجود
8 GHz RF Electromagnetic Field Strength مناسب جهت استفاده: ایستگاه های ماکروویو , ایستگاه تلفن...
تستر میدان مغناطیسی 480823 اکستچ Extech
موجود
Single axis EMF/ELF Meter رنج میدان مغناطیسی: 199.9 ~ 0 mG 19.9 ~ 0 µtesIa 300...
تستر میدان مغناطیسی 480826 اکستچ Extech
موجود
Triple Axis EMF Tester تستر میدان مغناطیسی در سه جهت رنج میدان مغناطیسی: 2000 ~...
آهنربا سنج 480836 اکستچ Extech
موجود
RF EMF Strength Meter مناسب جهت استفاده: ایستگاه های ماکروویو , ایستگاه تلفن همراه .......
آهنربا سنج 480846 اکستچ Extech
موجود
8 GHz RF Electromagnetic Field Strength مناسب جهت استفاده: ایستگاه های ماکروویو , ایستگاه تلفن...
تستر میدان مغناطیسی 480823 اکستچ Extech
موجود
Single axis EMF/ELF Meter رنج میدان مغناطیسی: 199.9 ~ 0 mG 19.9 ~ 0 µtesIa 300...
تستر میدان مغناطیسی 480826 اکستچ Extech
موجود
Triple Axis EMF Tester تستر میدان مغناطیسی در سه جهت رنج میدان مغناطیسی: 2000 ~...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من