شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ذغال صنعتی کربن سیم دار

ذغال صنعتی کربنی ( زغال گرافیتی ) سیم دار، 16×8 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
ذغال صنعتی کربنی ( زغال گرافیتی ) سیم دار، 25×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
ذغال صنعتی کربنی ( زغال گرافیتی ) سیم دار، 32×16 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
16x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
ذغال صنعتی کربنی ( کربن براش ) سیم دار، 16×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
ذغال صنعتی کربنی ( کربن براش ) سیم دار، 25x 12.5 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
12.5x25:(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
ذغال کربنی صنعتی ( زغال گرافیتی ) سیم دار، 8×4 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
4x8 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
ذغال کربنی صنعتی ( کربن براش ) سیم دار، 16×6.3 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
6.3x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
ذغال کربنی صنعتی ( کربن براش ) سیم دار، 40×20 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
زغال صنعتی کربنی ( ذغال گرافیتی ) سیم دار، 20×8 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
زغال صنعتی کربنی ( ذغال گرافیتی ) سیم دار، 40×16 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
16x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
زغال صنعتی کربنی ( کربن براش ) سیم دار، 20×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
زغال صنعتی کربنی ( کربن براش ) سیم دار، 32x 12.5 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
زغال کربنی صنعتی ( ذغال گرافیتی ) سیم دار، 10×5 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
زغال کربنی صنعتی ( ذغال گرافیتی ) سیم دار، 32×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
زغال کربنی صنعتی ( کربن براش ) سیم دار، 6.3 10x الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
ذغال صنعتی کربنی ( زغال گرافیتی ) سیم دار، 16×8 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
8x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
ذغال صنعتی کربنی ( زغال گرافیتی ) سیم دار، 25×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
ذغال صنعتی کربنی ( زغال گرافیتی ) سیم دار، 32×16 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
16x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
ذغال صنعتی کربنی ( کربن براش ) سیم دار، 16×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
ذغال صنعتی کربنی ( کربن براش ) سیم دار، 25x 12.5 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
12.5x25:(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
ذغال کربنی صنعتی ( زغال گرافیتی ) سیم دار، 8×4 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
4x8 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
ذغال کربنی صنعتی ( کربن براش ) سیم دار، 16×6.3 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
6.3x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
ذغال کربنی صنعتی ( کربن براش ) سیم دار، 40×20 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
زغال صنعتی کربنی ( ذغال گرافیتی ) سیم دار، 20×8 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
8x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
زغال صنعتی کربنی ( ذغال گرافیتی ) سیم دار، 40×16 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
16x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
زغال صنعتی کربنی ( کربن براش ) سیم دار، 20×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
زغال صنعتی کربنی ( کربن براش ) سیم دار، 32x 12.5 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
زغال کربنی صنعتی ( ذغال گرافیتی ) سیم دار، 10×5 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم...
زغال کربنی صنعتی ( ذغال گرافیتی ) سیم دار، 32×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار
زغال کربنی صنعتی ( کربن براش ) سیم دار، 6.3 10x الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال کربنی صنعتی/ زغال گرافیتی صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی سیم دار

توجه: این تصاویر به عنوان نمونه می باشد.

توجه: این تصاویر به عنوان نمونه می باشد.

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من