شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

سیبا

Fuse-125A-Siba-radelect
فیوز 125 آمپر لیفتراک DC سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.125 :(Type) مدل 125 :(A) جریان 0.37 :(mΩ) مقاومت 6.7 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Fuse-160A-Siba-radelect
فیوز 160 آمپر لیفتراکی DC سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.160 :(Type) مدل 160 :(A) جریان 0.24 :(mΩ) مقاومت 9.2 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Fuse-200A-Siba-radelect
فیوز 200 آمپر DC لیفتراک سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.200 :(Type) مدل 200 :(A) جریان 0.17 :(mΩ) مقاومت 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم 11 :(w) توان...
Forklift-Fuse-Siba-radelect
فیوز 315 آمپر DC لیفتراکی سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.315 :(Type) مدل 315 :(A) جریان 0.13 :(mΩ) مقاومت 19 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Fuse-355A-Siba-radelect
فیوز 355 آمپر DC لیفتراکی سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.355 :(Type) مدل 355 :(A) جریان 0.10 :(mΩ) مقاومت 26 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Forklift-Fuse-Siba-radelect
فیوز 425 آمپر DC لیفتراک سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.425 :(Type) مدل 425 :(A) جریان 0.07 :(mΩ) مقاومت 41 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Forklift-Fuse-Siba-radelect
فیوز 63 آمپر لیفتراک DC سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.63 :(Type) مدل 63 :(A) جریان 0.71 :(mΩ) مقاومت 3.6 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Forklift-Fuse-Siba-radelect
فیوز DC لیفتراک 20 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.20 :(Type) مدل 20 :(A) جریان 3 :(mΩ) مقاومت 1.3 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Forklift-Fuse-Siba-radelect
فیوز DC لیفتراک 40 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.40 :(Type) مدل 40 :(A) جریان 0.96 :(mΩ) مقاومت 1.8 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Forklift-Fuse-Siba-radelect
فیوز DC لیفتراکی 180 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.180 :(Type) مدل 180 :(A) جریان 0.24 :(mΩ) مقاومت 12 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Fuse-35A-Siba-radelect
فیوز DC لیفتراکی 35 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.35 :(Type) مدل 35 :(A) جریان 1.50 :(mΩ) مقاومت 2.2 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Forklift-Fuse-Siba-radelect
فیوز DC لیفتراکی 350 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.350 :(Type) مدل 350 :(A) جریان 0.10 :(mΩ) مقاومت 25 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Forklift-Fuse-Siba-radelect
فیوز سیبا 275 آمپر DC لیفتراک SIBA Fuse
موجود
9005805.275 :(Type) مدل 275 :(A) جریان 0.14 :(mΩ) مقاومت 16 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Fuse-300A-Siba-radelect
فیوز سیبا 300 آمپر DC لیفتراک SIBA Fuse
موجود
9005805.300 :(Type) مدل 300 :(A) جریان 0.13 :(mΩ) مقاومت 18 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
Fuse-80A-Siba-radelect
فیوز سیبا DC 80 آمپر لیفتراکی SIBA Fuse
موجود
9005805.80 :(Type) مدل 80 :(A) جریان 0.57 :(mΩ) مقاومت 5.0 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز 125 آمپر لیفتراک DC سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.125 :(Type) مدل 125 :(A) جریان 0.37 :(mΩ) مقاومت 6.7 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز 160 آمپر لیفتراکی DC سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.160 :(Type) مدل 160 :(A) جریان 0.24 :(mΩ) مقاومت 9.2 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز 200 آمپر DC لیفتراک سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.200 :(Type) مدل 200 :(A) جریان 0.17 :(mΩ) مقاومت 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم 11 :(w) توان...
فیوز 315 آمپر DC لیفتراکی سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.315 :(Type) مدل 315 :(A) جریان 0.13 :(mΩ) مقاومت 19 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز 355 آمپر DC لیفتراکی سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.355 :(Type) مدل 355 :(A) جریان 0.10 :(mΩ) مقاومت 26 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز 425 آمپر DC لیفتراک سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.425 :(Type) مدل 425 :(A) جریان 0.07 :(mΩ) مقاومت 41 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز 63 آمپر لیفتراک DC سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.63 :(Type) مدل 63 :(A) جریان 0.71 :(mΩ) مقاومت 3.6 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز DC لیفتراک 20 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.20 :(Type) مدل 20 :(A) جریان 3 :(mΩ) مقاومت 1.3 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز DC لیفتراک 40 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.40 :(Type) مدل 40 :(A) جریان 0.96 :(mΩ) مقاومت 1.8 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز DC لیفتراکی 180 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.180 :(Type) مدل 180 :(A) جریان 0.24 :(mΩ) مقاومت 12 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز DC لیفتراکی 35 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.35 :(Type) مدل 35 :(A) جریان 1.50 :(mΩ) مقاومت 2.2 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز DC لیفتراکی 350 آمپر سیبا SIBA Fuse
موجود
9005805.350 :(Type) مدل 350 :(A) جریان 0.10 :(mΩ) مقاومت 25 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز سیبا 275 آمپر DC لیفتراک SIBA Fuse
موجود
9005805.275 :(Type) مدل 275 :(A) جریان 0.14 :(mΩ) مقاومت 16 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
فیوز سیبا 300 آمپر DC لیفتراک SIBA Fuse
موجود
9005805.300 :(Type) مدل 300 :(A) جریان 0.13 :(mΩ) مقاومت 18 :(w) توان 80 :(V-DC) ولتاژ مستقیم...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من