شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

دوبل DC گلداستار

منبع تغذیه DC دوبل LG-30V-10A-D گلداستار
موجود
LG-30V-10A-D :(Type) مدل 300 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 10 ~ 0 220 AC :ورودی (V)...
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ LG-30V-5A-D گلداستار
موجود
LG-30V-5A-D :(Type) مدل 150 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 5 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه DC دوبل دیجیتالی LG-30V-15A-D گلداستار
موجود
مدل (LG-30V-15A-D :(Type 450 :(kVA) توان جریان (A) خروجی: 15 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه DC دوبل متغیر LG-5003D گلداستار
موجود
سه کاناله 50 ولت 3 آمپر دیجیتال  خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر محافظت شده...
منبع تغذیه DC متغیر دوبل LG-30V-3A-D گلداستار
موجود
LG-30V-3A-D :(Type) مدل 90 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 3 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه DC دوبل LG-30V-10A-D گلداستار
موجود
LG-30V-10A-D :(Type) مدل 300 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 10 ~ 0 220 AC :ورودی (V)...
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ LG-30V-5A-D گلداستار
موجود
LG-30V-5A-D :(Type) مدل 150 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 5 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه DC دوبل دیجیتالی LG-30V-15A-D گلداستار
موجود
مدل (LG-30V-15A-D :(Type 450 :(kVA) توان جریان (A) خروجی: 15 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه DC دوبل متغیر LG-5003D گلداستار
موجود
سه کاناله 50 ولت 3 آمپر دیجیتال  خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر محافظت شده...
منبع تغذیه DC متغیر دوبل LG-30V-3A-D گلداستار
موجود
LG-30V-3A-D :(Type) مدل 90 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 3 ~ 0 220 AC :ورودی...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من