شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

منبع تغذیه DC گلداستار

منبع تغذیه DC تک کانال LG-3003 گلداستار کره
موجود
30 وات 3 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر LG-3005 گلداستار کره
موجود
30 وات 5 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله LG-3003S گلداستار کره
موجود
سوئیچینگ  30 وات 3 آمپر دیجیتال پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر LG-3005S گلداستار کره
موجود
سوئیچینگ 30 وات 5 آمپر دیجیتال پروب
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال LG-30V-10A-S گلداستار کره
موجود
LG--30V-10A-S :(Type) مدل 300 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 10 ~ 0 220 AC :ورودی (V) ولتاژ 30...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کاناله LG-30V-15A-S گلداستار کره
موجود
LG-30V-15A-S :(Type) مدل 450 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 15 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه متغیر تک کانال LG-30V-3A-S گلداستار کره
موجود
LG-30V-3A-S :(Type) مدل 90 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 3 ~ 0 220 AC :ورودی (V)...
منبع تغذیه متغیر تک کاناله LG-30V-5A-S گلداستار کره
موجود
LG-30V-5A-S :(Type) مدل 150 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 5 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه DC تک کانال LG-3003 گلداستار کره
موجود
30 وات 3 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر LG-3005 گلداستار کره
موجود
30 وات 5 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله LG-3003S گلداستار کره
موجود
سوئیچینگ  30 وات 3 آمپر دیجیتال پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر LG-3005S گلداستار کره
موجود
سوئیچینگ 30 وات 5 آمپر دیجیتال پروب
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال LG-30V-10A-S گلداستار کره
موجود
LG--30V-10A-S :(Type) مدل 300 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 10 ~ 0 220 AC :ورودی (V) ولتاژ 30...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کاناله LG-30V-15A-S گلداستار کره
موجود
LG-30V-15A-S :(Type) مدل 450 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 15 ~ 0 220 AC :ورودی...
منبع تغذیه متغیر تک کانال LG-30V-3A-S گلداستار کره
موجود
LG-30V-3A-S :(Type) مدل 90 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 3 ~ 0 220 AC :ورودی (V)...
منبع تغذیه متغیر تک کاناله LG-30V-5A-S گلداستار کره
موجود
LG-30V-5A-S :(Type) مدل 150 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 5 ~ 0 220 AC :ورودی...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من