دستگاه کلاف پیچ:

کلاف پیچ به نام‌های الکتروموتور پیچ و استاتور پیچ نیز معروف است. دستگاه کلاف پیچ بنا به سایز هسته‌ی الکتروموتور یا استاتور با قطر سیمی که باید پیچیده شود به انواع زیر تفکیک می‌گردد:

 

کلاف پیچ آنالوگ تک عقربه ای

کلاف پیچ دیجیتال 3 قدرته با فولی

کلاف پیچ اتوماتیک حافظه دار با موتور