منبع تغذیه DC باتری و یا یک مدار الکتریکی می تواند باشد که قادر است ولتاژ متناوب برق شهر را به ولتاژ مستقیم DC تبدیل نماید.

از پرکاربرد ترین منبع تغذیه های موجود در جهان منبع تغذیه DC نوع دوم که برق شهر را به ولتاژ DC تبدیل می‌کنند منبع تغذیه DC نوع دوم که برق شهر را به ولتاژ DC تبدیل می‌کنند و بر روی بیشتر وسایل الکتریکی چه به صورت یک واحد یکپارچه و چه به صورت یک واحد مستقل می‌باشند به طور مثال می‌توان به POWER کامپیوتر های رومیزی اشاره نمود که یک منبع تغذیه یکپارچه با سیستم کامپیوتر است و شارژر لپ تاپ ها  که در اصل یک منبع تغذیه مستقل و جدا از سیستم است.

در کارهای آزمایشگاهی و مهندسی برق و الکترونیک برای اینکه مهندسین بتوانند تغذیه مدارات الکتریکی و الکترونیکی را تامین و با تغییر پارامتر های منبع تغذیه مدارات خود را تست نمایند. نیاز به منبع تغذیه احساس می‌شود. منبع تغذیه در چنین محیط هایی، همان منبع تغذیه DC با استفاده از برق شهر می باشد که توانایی تغییر پارامتر های منبع تغذیه مانند ولتاژ و جریان را دارا است. این منبع تغذیه، منبع تغذیه DC متغیر می‌باشد. همچنین از منبع تغذیه در محیط های آزمایشگاهی و تعمیراتی استفاده می‌گردد.