شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کیوریتسو

میگر آنالوگ AC 3132A کیوریتسو kyoritsu
موجود
1000 / 500 / 250 V :ولتاژ تزریقی 4M OHM
میگر دیجیتال 3001B کیوریتسو kyoritsu
موجود
1000 - 500 V :ولتاژ تزریقی 200 M OHM
میگر دیجیتال 3007A کیوریتسو kyoritsu
موجود
ولتاژ تزریقی Vا1000-500-250 2000M OHM
میگر دیجیتال 3125 کیوریتسو kyoritsu
موجود
500-1K-2.5K-5KV 100G OHM
میگر دیجیتال 3126 کیوریتسو kyoritsu
موجود
500-1K-2.5 K-5KV 1000G OHM
میگر دیجیتال 3128 کیوریتسو kyoritsu
موجود
500-1K-2K-5K-10K 12K V ولتاژ تزریقی 35 T OHM قابل نصب به کامپیوتر توسط نرم افزار...
میگر دیجیتالی 3023 کیوریتسو kyoritsu
موجود
1000 500 250 100 V 2000MΩ
میگر عقربه ای 3121 کیوریتسو kyoritsu
موجود
1000 - 500 - 250V ولتاژ تزریقی 100G OHM
میگر عقربه ای 3122 کیوریتسو kyoritsu
موجود
ولتاژ تزریقی 5000V 200 G OHM
میگر عقربه ای 3123 کیوریتسو kyoritsu
موجود
5000-10000V ولتاژ تزریقی 200G OHM
میگر عقربه ای 3124 کیوریتسو kyoritsu
موجود
1K~10K ولتاژ تزریقی قابل تنظیم 100 G OHM
میگر آنالوگ AC 3132A کیوریتسو kyoritsu
موجود
1000 / 500 / 250 V :ولتاژ تزریقی 4M OHM
میگر دیجیتال 3001B کیوریتسو kyoritsu
موجود
1000 - 500 V :ولتاژ تزریقی 200 M OHM
میگر دیجیتال 3007A کیوریتسو kyoritsu
موجود
ولتاژ تزریقی Vا1000-500-250 2000M OHM
میگر دیجیتال 3128 کیوریتسو kyoritsu
موجود
500-1K-2K-5K-10K 12K V ولتاژ تزریقی 35 T OHM قابل نصب به کامپیوتر توسط نرم افزار...
میگر عقربه ای 3121 کیوریتسو kyoritsu
موجود
1000 - 500 - 250V ولتاژ تزریقی 100G OHM
میگر عقربه ای 3122 کیوریتسو kyoritsu
موجود
ولتاژ تزریقی 5000V 200 G OHM
میگر عقربه ای 3123 کیوریتسو kyoritsu
موجود
5000-10000V ولتاژ تزریقی 200G OHM
میگر عقربه ای 3124 کیوریتسو kyoritsu
موجود
1K~10K ولتاژ تزریقی قابل تنظیم 100 G OHM
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من