شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ذغال صنعتی مس فنردار

ذغال صنعتی مسی ( زغال متال دار ) فنردار، 12.5×32 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
ذغال صنعتی مسی ( زغال متال دار ) فنردار، 20×40 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
ذغال مسی صنعتی ( زغال متال دار ) فنردار، 10×16 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 12.5×25 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 16×32 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
16x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 16×40 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
16x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 4×8 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
4x8 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 5×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 10×20 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 10×25 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 10×32 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 6.3×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 6.3×16 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
6.3x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
ذغال صنعتی مسی ( زغال متال دار ) فنردار، 12.5×32 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
12.5x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
ذغال صنعتی مسی ( زغال متال دار ) فنردار، 20×40 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
20x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
ذغال مسی صنعتی ( زغال متال دار ) فنردار، 10×16 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 12.5×25 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
12.5x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 16×32 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
16x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 16×40 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
16x40 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 4×8 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
4x8 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال صنعتی مسی ( ذغال متال دار ) فنردار، 5×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
5x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 10×20 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x20 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 10×25 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x25 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 10×32 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
10x32 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 6.3×10 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
6.3x10 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...
زغال مسی صنعتی ( ذغال متال دار ) فنردار، 6.3×16 الکربن روسیه Russian eleCarbon
موجود
6.3x16 :(mm) سایز ذغال مدل (Type): ذغال مسی صنعتی/ زغال متال دار صنعتی نوع ذغال: ذغال صنعتی...

توجه: این تصاویر به عنوان نمونه می باشد.

توجه: این تصاویر به عنوان نمونه می باشد.

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من