شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

آلبرایت

سوئیچ استپ قارچی ED80 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED80 :(Type) مدل  80:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
سوئیچ قطع اضطراری پیچ خور ED252
سوئیچ قطع اضطراری ED1200 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED1200 :(Type) مدل  1200:(A) حداکثر جریان 60 :(V) ولتاژ  152*76*50 :(cm) ابعاد دستگاه ...
سوئیچ قطع اضطراری ED252 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED252 :(Type) مدل  250:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 96 :(V) ولتاژ  62*45*63...
سوئیچ قطع سریع ED125 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED125 :(Type) مدل  125:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  50*43*50...
سوئیچ قطع سریع ED1800 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED1800 :(Type) مدل  1800:(A) حداکثر جریان 2*N.O :نوع کنتاکت 60 :(V) ولتاژ  188*102*50...
سوئیچ قطع سریع ED300 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED300 :(Type) مدل  300:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
سوئیچ قطع سریع ED402 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED402 :(Type) مدل  400:(A) حداکثر جریان 2*N.O :نوع کنتاکت 96 :(V) ولتاژ  125*62*62...
کلید استپ قارچی ED250 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED250 :(Type) مدل  250:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
کلید قارچی اضطراری ED150 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED150 :(Type) مدل  150:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  50*43*51...
سوئیچ استپ قارچی ED80 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED80 :(Type) مدل  80:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
سوئیچ قطع اضطراری ED1200 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED1200 :(Type) مدل  1200:(A) حداکثر جریان 60 :(V) ولتاژ  152*76*50 :(cm) ابعاد دستگاه ...
سوئیچ قطع اضطراری ED252 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED252 :(Type) مدل  250:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 96 :(V) ولتاژ  62*45*63...
سوئیچ قطع سریع ED125 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED125 :(Type) مدل  125:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  50*43*50...
سوئیچ قطع سریع ED1800 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED1800 :(Type) مدل  1800:(A) حداکثر جریان 2*N.O :نوع کنتاکت 60 :(V) ولتاژ  188*102*50...
سوئیچ قطع سریع ED300 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED300 :(Type) مدل  300:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
سوئیچ قطع سریع ED402 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED402 :(Type) مدل  400:(A) حداکثر جریان 2*N.O :نوع کنتاکت 96 :(V) ولتاژ  125*62*62...
کلید استپ قارچی ED250 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED250 :(Type) مدل  250:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  62*45*65...
کلید قارچی اضطراری ED150 آلبرایت Albright
موجود
 پیچ خور ED150 :(Type) مدل  150:(A) حداکثر جریان N.O :نوع کنتاکت 48 :(V) ولتاژ  50*43*51...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من